Завдання і функції шкільної бібліотеки

ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА РЕАЛІЗУЄ ТАКІ ЗАВДАННЯ:

  1. Якнайповніше сприяти реалізації державної політики в галузі освіти.
  2. Інформаційно забезпечити всі аспекти навчально-виховного процесу освітнього закладу в засвоєнні програмних та факультативних знань, самоосвіті школярів
  3. Виховання інформаційної культури учнів, постійного їх прагнення до пошуку інформації, свідомого, осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації.
  4. Навчання школярів технологій користування бібліотеками всіх типів.
  5. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку.
  6. Інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвіллєвій (рекреативній) діяльності.
  7. Формування авторських програм читацького розвитку школярів, виховання свідомого, вдумливого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури.
  8. Усебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій; педагогізація батьківської громадськості шляхом популяризації педагогічної літератури та надання інформації про неї.• Створення комфортного бібліотечного середовища; реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні, так і сучасні носії інформації, мультимедійні технології тощо.

ФУНКЦІЇ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ Освітня: ♦ Озброєння школярів методами пізнання й аналізу теоретичних положень основ наук; навичками систематичної роботи з джерелами інформації. ♦ Формування в шкільній бібліотеці фонду літератури за основними галузями знань, який би якнайповніше задовольняв освітні потреби і запити школярів, забезпечував можливість їхньої ефективної індивіду¬альної освітньої та групової діяльності. ♦ Співпраця шкільного бібліотекаря з педагогічним колективом. ♦ Долучення шкільної бібліотеки до розв’язання навчальним закладом прямих функцій навчання. Соціальна: ♦ Допомогти учню у формуванні ціннісно-світоглядної орієн¬тації в час глибоких змін, що відбуваються в суспільстві; психологічної стійкості; уміння жити в гармонії з суспільством, природою, самим собою. Інтелектуальна: ♦ Формування інтелектуального потенціалу держави, творчої, гуманістично орієнтованої особистості, здатної реалізувати свої природні здібності й талант, вибудувати перспективу свого інтелектуального життя. Самоосвітня: ♦ Сприяти пізнавальній діяльності – цілеспрямованій, систематичній, керованій самим школярем роботі, необхідної для вдоскона¬лення його освітнього та інтелектуального рівня; стимулювати цей процес; надавати консультації щодо організації самоосвітньої діяльності. ♦ Якнайповніше забезпечити потреби такого школяра в літературі, яка задовольняє його пізнавальні інтереси. Культурологічна: ♦ Поглиблення знань читачів-школярів з історії культури, культурного розвитку українського народу, нації, людства; виробляти вміння розуміти історію та культуру, традиції та цінності свого народу. Виховна: ♦ Патріотичне виховання, формування високого рівня правової культури та законослухняності учнівської молоді, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина, Конституції, державних символів. ♦ Моральне виховання, що передбачає прищеплення й розвиток моральних почуттів, наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей. ♦ Трудове виховання, метою якого є формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря. ♦ Екологічне виховання, що передбачає формування високого рівня екологічної культури особистості, яка усвідомлює себе частиною природи і наділена почуттям відповідальності за неї як за національне багатство. ♦ Фізичне виховання, метою якого є утвердження здорового способу життя, повноцінного фізичного розвитку особистості. Інформаційна: ♦ Повноцінне інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; повноцінне методичне забезпечення навчально-вихов¬ного процесу; інформування батьківської громадськості; систематичне ознайомлення читачів з традиційними і нетрадиційними носіями Інформації; вивчення інформаційних потреб та запитів читачів, їх повноцінне задоволення, інформаційний сервіс шкільної бібліотеки.