Роль та функції класного керівника

Основні функції класного керівника

1. Організаторські:

 • планування і координація всієї виховної роботи з класом;
 • надання допомоги учнівській організації класу;
 • встановлення зв’язків із учнівським та педагогічним колективами, батьками, громадськістю; забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів;
 • ведення документації у класі;
 • сприяння розвитку самоврядування.

 

2. Аналітико - узагальнюючі:

 • сприяння всебічному розвитку учнів на основі вивчення і врахування їхніх індивідуально- психологічних особливостей.


3. Координаційно- інформаційні:

 • забезпечення узгодженості роботи учнівського, вчительського, батьківського колективів.


4. Психологічні:

 • встановлення довірливих стосунків із учнями.


5. Стимулюючо- гальмівні:

 • активізація чи гальмування учнівської діяльності залежно від її спрямованості.

Діагностична картка класного керівника

 

П.І.Б.________________________________________________________

Стаж роботи як класний керівник_________________________________

Проблема, над якою працює_____________________________________

_____________________________________________________________


Зміст роботи класного керівника

І. Вивчення соціально-педагогіяних умов діяльності класного керівника

 1. Вивчення культури поведінки учнів.
 2. Вивчення запитів, нахилів, інтересів учнів.
 3. Педагогічний аналіз контингенту учнів, які потребують особливої уваги.
 4. Вивчення рівня вихованності учнів.
 5. Пелагогічна діагностика.

 

ІІ. Планування та розробка основних напрямів роботи

 1. Планування роботи класного керівника.
 2. Планування виховних заходів.
 3. Організація учнівського самоврядування.

 

ІІІ. Організація роботи з класним колективом

 1. Організація роботи із запровадження національнихтрадицій, звичаїв та обрядів, виховання повагидо рідної мови.
 2. Розвиток творчих інтелектуальних здібностей учнів, залучення учнів до різноманітної діяльності за інтересами.
 3. Організація морально-правового виховання.
 4. Надання допомоги в організації роботи органам учнівського самоврядування.
 5. Проведення заходів.

 

ІV. Робота з батьками

 1. Організація та проведення батьківських зборів.
 2. Організація педагогічного навчання батьків.
 3. Залучення батьків до організації виховної роботи в класі.
 4. Організація роботи батьківського комітету.
 5. Планування роботи з батьками учнів.

 


Основні напрямки діяльності класного керівника

 

І.  Програма «здоров’я» передбачає самоосвіту класного керівника в цій галузі, вивчення вікових, психологічних особливостей дітей, спільну роботу із шкільним лікарем, психологом. Класний керівник разом з батьками виробляє оптимальний режим для даного учня, планує роботу інших вчителів з проблем перевантаження, створення комфортних умов. Оволодіває методами релаксації. Стежить за режимом харчування й вирішує питання про організацію додаткового харчування для хворих та ослаблених дітей.


II. Програма «Навчання» передбачає організацію диференційованого та індивідуального підходу до сильних, середніх слабких учнів. Класний керівник контролює відвідуваність, у разі погіршення успішності своєчасно організовує консультацію тих учителів-предметників, на уроках яких виникли труднощі. Підтримує постійний зв'язок з учителями, батьками. Стежить за дозуванням домашніх завдань, рівномірністю проведення контрольних робіт, заліків.


III. Програма «Спілкування» охоплює ту сферу, в якій дитина найчастіше потребує захисту. Класний керівник зобов’язаний не допускати випадків, коли дітей у класі не помічають, дражнять, обзивають, не приймають до спільних ігор. Тому класний керівник має ввійти у коло спілкування дітей, зрозуміти становище кожного учня в ньому, навчитися коригувати стосунки між дітьми, показати всьому колективу позитивні риси кожної дитини, дати їй можливість проявити себе.

IV. «Робота з важкими» - програма, спрямована на коригування негативних рис в особистості школяра. Тут за мету береться не тільки боротьба з правопорушниками, а профілактична робота з дітьми цієї категорії. Класний керівник має добре оволодіти методикою й технікою вивчення особистості учня та його виховного середовища.


V. Програма «Робота з сім' ями» спрямована на тактовне коригування негативних впливів родини. Залучення батьків до класних і загальношкільних заходів, вивчення стану родинного виховання, узагальнення досвіду естетичного вихованні в сім'ї. Надання допомоги батькам у навчанні й вихованні дітей, а також роз'яснення цілей і завдань.

 

VI. Програма «Дозвілля». У її межах класний керівник виявляє індивідуальні інтереси дітей, допомагає їм у виборі позакласних об'єднань (гуртків, секцій тощо), розширює світогляд учнів. Ця програма пов'язана із загальношкільною виховною роботою, що є продовженням виховного процесу, і у нас має яскраву
естетичну спрямованість. Визначення програм діяльності з вивчення традицій національної пісенної культури, побуту важливе завдання класного керівника нашої школи
. Планування виховної роботи - одне з найважливіших умов здійснення підходу до виховання. Перспективне, чітке та оперативне планування забезпечує високу ефективність виховної роботи й дозволяє виокремити найсуттєвіші напрямки, сконцентруватися на головному.
 

Основним документом класного керівника є  план виховної роботи. 

          Він відображає зміст, форми та методи виховної роботи. При плануванні класному керівникові слід враховувати:
1. Аналіз за минулий рік.
2. Цілі та завдання виховання.
3. Рівень розвитку та вихованості учнів.
4. Можливості школи.
5. Досвід і підготовленість класного керівника.


 План виховної роботи має відповідати  низці вимог

 1. Цілі виховання. План - це не просто перелік. Кожен захід обов'язково має продовжувати наступний.
 2. Реальні потреби колективу.
 3. Перспективність.
 4. Узгодженість із загальношкільним планом.
 5. Врахування об'єктивних і суб’єктивних можливостей.
 6. Конкретність.
 7. Комплексний підхід до планування (єдність морального, трудового, правового, фізичного, естетичного виховання).
 8. Планування має бути гнучким, щоб разі потреби щось додати чи змінити.
 9. Планування виховної роботи має базуватися на положеннях Концепції освіта Міжнародної декларації прав дитини Статуті школи, рекомендаціях Міносвіти
 10. Використовуючи тести, можна визначити конкретні виховні завдання класу.

 

Структура плану виховної роботи


1. Короткий аналіз виховної роботі за минулий рік.
2. Цілі та завдання на новий навчальний рік.
3. Характеристика класу (з урахуванням даних про рівень вихованості учнів)
4. Основні виховні справи з організації та розвитку класного колективу.
5. Цілі цих справ.
6. Форми проведення.
7. Характеристика даних справ (слід зазначити рівень розвитку колективу).
8. Індивідуальна робота з дітьми ( розділі передбачаються методи та прийоми залучення конкретних учнів ді підготовки й проведення важливих справ)
9. Індивідуальна робота з батьками (у розділі передбачається участь батьків у конкретних справах і допомога, яку вони надають).

Схема плану виховної роботи:

 1. Основні справи класу, школи.
 2. Мета справи.
 3. Форма проведення.
 4. Аналіз справи.
 5. Індивідуальна робота з учнями.
 6. Індивідуальна робота з батьками


 

ЗОЛОТІ ПРАВИЛА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА
 1. Учитель має бути особистістю, привабливого для дітей.
 2. Учитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та піклується про неї, у стосунках із нею чесний та відвертий.
 3. Учитель має бути відвертим у стосунках з усіма учнями.
 4. Учитель має бути веселим, жартівливим.
 5. Учитель повинен раціонально використовувати свій час.
 6. Учитель має бути доброзичливим.
 7. Учитель має постійно вдосконалюватися, розширювати свій кругозір.
 8. Гасло вчителя: “Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням”.
 9. Учитель повинен реалізувати індивідуальний підхід до дтини, вміти її вислухати.
 10. Класний керівник має створити учнівський колектив, у якому панують доброзичливі стосунки.
 11. Педагог повинен приймати тільки обдуманні рішення.
 12. Учителеві слід любити й захищати дитину, поважати її почуття.
 13. Учителеві необхідно виховувати в дітей самодісципліну.НА ДОПОМОГУ КЛАСНОМУ КЕРІВНИКУ

Пам’ятка

  „Самоврядування учнів – діюча сила”


 • на старому далеко  не поїдеш, тому – ускладнюй, збагачуй, змінюй діяльність самоврядування;
 • твій шлях від ускладнення діяльності до  ускладнення організації структури, а не навпаки;
 •  вміло  поєднуй  тимчасові та постійні групи,  організаційні  структури, ради,  комітети, штаби;
 • власні  особисті  соціальні  інтереси, захоплення  поєднуй з прагненнями, інтересами дітей;
 • розвивай соціальну  мотивацію дітей, соціальне  звучання  їхньої діяльності ( якщо  підліток носить „ каміння” , вчи  його думати про ту „ кам’яницю”, яка  вибудується з цього „каменя”);
 • допомагай встановленню, розвитку контактів органів  самоврядування з іншими класами, іншими об’єднаннями, організаціями. Порівняння, спілкування з іншими однолітками  -  потужна сила для розвитку;
 • обговорюй з дітьми проблеми учнівського самоврядування, обмірковуй спільно з ними перспективи;
 • роз’яснюй педагогам, адміністрації, батькам діяльність  органів самоврядування, обговорюй з компетентними  людьми проблеми  вашого розвитку;
 • пам’ятай:  діяльність  в органах  самоврядування дітей і підлітків – це не педагогіка, а соціальна  дія,  соціальне життя;
 • пам’ятай – учнівське самоврядування  - це  педагогічна умова раціонального розвитку школярів. Думай про те, як  підтримати  їх під час  вирішення їхніх  проблем, як  допомогти їм  зайняти  сприятливу позицію в світі  ровесників, підтримуй їх в успіхах та досягненнях.

 

Організація життя учнівського колективу:

 1. Розподіл і виконання доручень;
 2. Організація чергування;
 3. Виконання Правил для учнів;
 4. Характер взаємовідносин у колективі;
 5. Організація навчальної діяльності;
 6. Традиції.

Діяльність учнівського колективу:

 

 1. Діяльність органів самоврядування;
 2. Організація колективних творчих справ;
 3. Ініціатива і самостійність дій учнів;
 4. Рівень вихованності.

Діяльність класного керівника

 

 1. Взаємовідносини класного керівника з учнями;
 2. Здійснення індівідуального підходу до учнів;
 3. Педагогічний стиль і такт;
 4. Стиль відносин із батьками.

 

Матеріали взято з журналів «Все для вчителя» та «Виховна робота в школі»,

Школа класного керівника, Київ, Видавничий дім "Шкільний світ". - 2005 р. - 127с.

На допомогу класному керівникові 9-11 класів, Київ, "Редакції загальнопедагогічних газет". - 2003р. - 127 с.

sokolschool.pl.ua. Все права защищены ©2009